Stypendia - Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej

Stypendia

Na Politechnice Rzeszowskiej istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w postaci:

 

 

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

 

Informacje Ogólne

 

1. Czy studiując wiele kierunków, mogę otrzymywać więcej niż jedno stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę?

Nie.

 

2. Czy jeżeli powtarzam rok, to mogę pobierać świadczenia materialne?

Tak, student warunkowo powtarzający przedmiot lub rok może otrzymywać dostępne formy pomocy materialnej.

 

3. Czy przenosząc się na inny kierunek studiów będę dalej otrzymywać stypendium?

Nie, w momencie przenoszenia się na inny kierunek studiów w ramach wydziału lub uczelni, traci się prawo do otrzymywania stypendium. Na nowym kierunku studiów można ponownie ubiegać się o stypendium.

 

4. Co jeśli jest już po terminie składania wniosków o stypendium?

Wniosek można złożyć w kolejnym terminie (jeśli będzie otwarta tura w systemie USOS), wtedy jednak nie otrzymuje się wyrównania za miesiące poprzedzające złożenie wniosku. Komunikat o kolejnym terminie zostaje podany na stronie USOSweb w aktualnościach.

 

 

Stypendium socjalne i w zwiększonej wysokości

 

1. Gdzie mogę pobrać wniosek o stypendium socjalne?

Wniosek jest dostępny w formie elektronicznej, po zalogowaniu się do systemu USOSweb pod adresem https://usos.prz.edu.pl.

 

2. Jakie dokumenty muszę złożyć?

Wszystkie potrzebne dokumenty można znaleźć pod adresem: wykaz dokumentów_2017.pdf

 

3. Kiedy muszę ponownie złożyć wniosek o stypendium?

Student zobowiązany jest ponownie złożyć nowy wniosek, gdy:

 • wystąpiły zmiany mające wpływ na wysokość przyznawania stypendium socjalnego np. uzyskanie dochodu, utrata dochodu, zmiana w liczbie członków rodziny,
 • rozpoczął pierwszy semestr studiów II stopnia, a w tym samym roku akademickim składał wniosek o stypendium socjalne na ostatnim semestrze studiów I stopnia na tym samym wydziale lub innym.

Student zobowiązany jest złożyć wniosek na kolejny semestr w przypadku, gdy nie wystąpiły zmiany mające wpływ na prawo do pobierania stypendium socjalnego. Jest to wniosek kontynuacja.

 

4. Na podstawie czego przyznawane jest stypendium socjalne?

Stypendium socjalne jest przyznawane na podstawie przeciętnego miesięcznego dochodu netto przypadającego na członka rodziny studenta osiągniętego w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium (o ile nie nastąpiły zmiany w sytuacji).

 

5. W jaki sposób oblicza się miesięczny dochód na osobę?

Należy zsumować roczne dochody rodziny studenta, a następnie podzielić je przez liczbę miesięcy w roku kalendarzowym (miesięczny dochód rodziny) oraz liczbę osób w rodzinie studenta (miesięczny dochód na członka rodziny).

 

6. Czyje dochody są uwzględniane podczas ubiegania się o stypendium socjalne?

 • studenta,
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych opiekunów studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

7. Kiedy mówimy o samodzielności finansowej studenta?

Wszystkie potrzebne informację można znaleźć pod adresem:

samodzielnosc_finansowa_studenta_16012017.pdf

 

8. Jakich dochodów nie należy uwzględniać przy liczeniu miesięcznego dochodu w rodzinie studenta?

Do dochodu nie wlicza się wszystkich składowych wymieniowych w §26 pkt. 2 poniższego dokumentu:

regulamin_przyznawania_swiadczen_pomocy_materialnej_dla_studentow_prz_tekst_jedn.pdf

 

9. Kiedy należy ponownie ustalić prawo do stypendium socjalnego?

Prawo do stypendium socjalnego może być ponownie ustalane w przypadku:

 • utraty dochodu,
 • uzyskania dochodu,
 • zmiany w liczbie członków rodziny (np. urodzenie dziecka, zmiana stanu cywilnego, ukończenie 26 lat przez rodzeństwo studenta lub dziecko studenta uczące się  pozostające na utrzymaniu),
 • uzyskania przez rodzeństwo studenta lub dziecko studenta bez względu na wiek orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z powodu zakończenia okresu, na który niepełnosprawność była orzeczona lub z innych przyczyn,
 • innych zmian mających wpływ na przyznanie prawa do stypendium socjalnego.

W przypadku wystąpienia, którejkolwiek z ww. okoliczności, student zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ją do dziekanatu swojego wydziału.

 

10. Kiedy można mówić o utraceniu bądź uzyskaniu dochodu?

Dokładnie mówią o tym paragrafy od 13 do 15 poniższego dokumentu:

zal_4_sposob_dokumentowania_i_zasady_ustalania_dochodu_rodziny_studenta_2017.pdf

 

11. Kiedy mogę spodziewać się wypłaty/utraty stypendium po zgłoszeniu zmiany w wysokości dochodu?

Wypłata stypendium w zmienionej wysokości lub wstrzymanie wypłaty w przypadku utraty prawa do niego następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonane było zgłoszenie.

 

12. Kiedy muszę ponownie złożyć wniosek o stypendium w zwiększonej wysokości?

W tym wypadku obowiązują te same zasady, co dla stypendium socjalnego, oraz dodatkowo w przypadku wykwaterowania się z domu studenckiego lub rezygnację z wynajmu lokalu. Wtedy należy zgłosić zmianę i złożyć wniosek o zwykłe stypendium socjalne.

 

13. Komu przysługuje stypendium w zwiększonej wysokości?

Studentom studiów stacjonarnych począwszy od pierwszego roku studiów, jeśli zamieszkuje w podanych niżej obiektach i codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do PRz uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie:

 • w domu studenckim PRz,
 • w domu studenckim innej uczelni (udokumentowane stosownym zaświadczeniem lub dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty za zamieszkanie),
 • w obiekcie innym niż dom studencki (udokumentowane poprzez: umowę najmu lub potwierdzenie uiszczenia opłaty za zamieszkanie lub stosowane oświadczenie o miejscu swojego zamieszkania).

 

14. Co rozumie się pod pojęciem dojazdu utrudniającego studiowanie?

 • długi czas dojazdu do PRz,
 • rozkład jazdy dostępnych środków transportu, uniemożliwiający uczestnictwo w zajęciach,
 • długi czas oczekiwania na transport,
 • inne okoliczności.

 

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

1. Jakie są wymagane dokumenty, aby otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych?

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, mogą to być:

 • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy;
 • orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów;
 • orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

 

2. Czy wysokość dochodu ma wpływ na decyzję o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych?

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta.

 

3. Jakie kryterium decyduje o wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych?

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest uzależnione od stopnia niepełnosprawności.

 

 

Zapomoga

 

1. Co to jest zapomoga?

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy przyznawanej na wniosek studenta.

 

2. Komu przysługuje zapomoga?

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

 

3. Czym jest zdarzenie losowe?

Zdarzenie losowe oznacza zdarzenie, którego nastąpienia lub momentu, w którym ono nastąpi, nie da się z góry przewidzieć oraz jest ono przypadkowe i niezależne od woli podmiotu bezpośrednio dotkniętego skutkami tego zdarzenia. Zdarzeniem losowym może być: nieszczęśliwy wypadek, ciężka choroba studenta, śmierć lub ciężka choroba członka rodziny studenta, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź, huragan) i inne przez,  które student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

 

4. Do kiedy można składać wniosek o zapomogę?

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty zdarzenia lub ustania skutków zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia. W sytuacji, gdy zdarzenie losowe miało miejsce w okresie wakacji letnich, student może złożyć wniosek o przyznanie zapomogi w następnym roku akademickim.

 

5. Jakie dokumenty trzeba dostarczyć?

Konieczne jest udokumentowanie zdarzenia losowego w celu potwierdzenia jego wystąpienia. W zależności od rodzaju zdarzenia losowego, dołączyć trzeba takie dokumenty jak: rachunki (paragony, faktury), dokumentację medyczną (przebyte rehabilitacje, opinię lekarza, wyniki badań, karty informacyjne pobytu      w szpitalu), opinie rzeczoznawców oraz dokumentację poniesionych strat (dotyczy klęsk żywiołowych), akt zgonu lub inne mające znaczenie dokumenty.

 

6. Ile razy można dostać zapomogę?

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

 

7. Można dostać zapomogę dwa razy za to samo zdarzenie losowe?

Z powodu tego samego zdarzenia losowego, student może otrzymać tylko jedną zapomogę z wyjątkiem sytuacji spowodowanej ciężką i przewlekłą chorobą studenta lub członka jego najbliższej rodziny.

 

8. Jaka jest wysokość wypłacanej zapomogi?

Wysokość zapomogi jest ustalana indywidualnie w każdym przypadku.