Regulamin Obozu - Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej

Regulamin Obozu

REGULAMIN

Obozu Szkoleniowego "Adapciak PRz" 2018

 

Postanowienia Ogólne

 

  1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Obozu Szkoleniowego Politechniki Rzeszowskiej „Adapciak" 2018 względem siebie, a także konsekwencje wynikające z nie dochowania tych obowiązków.

  2. Ilekroć w Regulaminie będzie mowa o Obozie, rozumie się przez to: Obóz Szkoleniowy Politechniki Rzeszowskiej "Adapciak" 2018, zwany dalej Obozem, organizowany w dniach 3 - 9 września 2018 r. w Rzeszowie, oraz w Bystrem w Ośrodku Wypoczynkowym "WISAN" (zwanym dalej Ośrodkiem).

  3. Organizatorem Obozu jest Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej, zwany dalej Organizatorem.

  4. Uczestnikami Obozu, są osoby wskazane przez Organizatora, a spełniające następujące warunki:

 

  1. zostały przyjęte na I rok studiów I stopnia na Politechnice Rzeszowskiej,

  2. w wyznaczonym terminie wypełniły formularz rejestracyjny oraz wpłaciły opłatę za uczestnictwo w Obozie na konto wskazane przez Organizatora w wyznaczonym terminie,

  3. spełniły inne wymagania określone przez Organizatora niniejszym dokumentem.
     

 

Organizator

Organizator zastrzega sobie prawo do:

1.nie wpuszczenia na teren ośrodka osób (Uczestników) bez identyfikatora,

2. w przypadku nieodpowiedniego zachowania Uczestnika w trakcie Obozu, w szczególności niestosowania się do poleceń Organizatora, nadużywania alkoholu, stosowania środków odurzających, bądź innych zachowań społecznie nagannych, a także zachowań stwarzających zagrożenie życia, zdrowia i bezpieczeństwa Uczestnika bądź innych Uczestników, Organizator ma podstawę do zastosowania następujących środków dyscyplinujących:

 

a. powiadomienie opiekunów prawnych Uczestnika Obozu o zaistniałym wykroczeniu,

b. powiadomienie władz Uczelni o zachowaniu Uczestnika w formie pisemnej,

c. niezwłoczne wydalenie Uczestnika z Obozu,

d. zastosowanie innego środka dyscyplinarnego.


 

3. Kierownik Obozu w porozumieniu z Przewodniczącym Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej może zadecydować o wszystkich środkach dyscyplinujących łącznie, a w przypadkach szczególnych i uzasadnionych powiadomić odpowiednie organy ścigania w celu:

 

a. poddania Uczestnika badaniu na obecność alkoholu oraz środków odurzających we krwi metodami nieinwazyjnymi,

b. ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

 

II. Organizator zobowiązuje się do:

1. zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Uczestników w trakcie Obozu,

2. zapewnienia Uczestnikom:

a. transportu do miejsca Obozu z terenu miasteczka akademickiego PRz, a także do transportu powrotnego,

b. miejsc noclegowych w akademiku Politechniki Rzeszowskiej oraz ośrodku wypoczynkowym "WISAN" na czas trwania Obozu,

c. wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadów, 6 kolacji,

d. ubezpieczenie NNW,

e. atrakcji opisanych na stronie internetowej Obozu: www.ssprz.pl/adapciak

 

III. Organizator oświadcza, iż:

1. nie przejmuje odpowiedzialności względem Uczestników i osób trzecich za zachowania Uczestnika w trakcie Obozu

2. nie sprawuje pieczy nad osobą Uczestnika oraz jego mieniem w trakcie Obozu pozostawionym na Ośrodku, w którym organizowany jest Obóz oraz w czasie jego transportu.

 

Uczestnik

  1. Uczestnik ma prawo do:

1. uczestnictwa we wszystkich punktach programu i przygotowanych atrakcjach,

2. całkowitego zwrotu opłaty za Obóz, jeśli zrezygnował minimum 14 dni przed jego rozpoczęciem,

3. do przyjazdu na Obóz innym środkiem transportu niż zapewniony przez Organizatora. Odpłatność za Obóz nie ulega zmianie.

 

II.  Uczestnik zobowiązuje się w trakcie trwania Obozu do:

1. niezwłocznego poinformowania Organizatora o zauważonych przy kwaterowaniu oraz w czasie pobytu na Obozie szkodach w miejscach zakwaterowania w celu uniknięcia odpowiedzialności finansowej za ich spowodowanie,

2. zapoznania się z zasadami korzystania z Ośrodka na początku swojego pobytu w nim, a także przestrzegania ich podczas pobytu na terenie Ośrodka,

3. dbania o wyposażenie Ośrodka, do utrzymania porządku w domkach oraz przed nimi jak również dbania o porządek na terenie Ośrodka

4. stosowania się do poleceń Organizatora (Kierownik Obozu, Kadra Obozu),

5. aktywnego uczestniczenia we wszystkich punktach zapisanych w programie Obozu.

6. posiadania czytelnego identyfikatora obozowego oraz okazywania go na wezwanie Organizatora

7. nie spożywania napojów alkoholowych na terenie Ośrodka,

8. palenia wyrobów tytoniowych w miejscach do tego wyznaczonych

 

III. Uczestnik oświadcza względem Organizatora, iż:

 

1. ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym Uczestnikom i osobom trzecim w trakcie przebywania na Obozie

2. jest w stanie zdrowia (fizycznym i psychicznym) umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w programie obozu

3. zapoznał się z regulaminem Ośrodka znajdującego się na stronie internetowej Obozu www.ssprz.pl/adapciak gdzie będzie się odbywał Obóz i w pełni je akceptuje.

 

IV. Uczestnikowi zabrania się:

1. wprowadzenia zwierząt na teren Ośrodka,

2. zapraszania gości na Obóz,

3. nocowania w domkach osób nie będących Uczestnikami Obozu.

W przypadku stwierdzenia złamania punktu 3. Uczestnicy, w domkach których nocowały osoby nie będące Uczestnikami Obozu zobowiązane są do wpłaty kary w wysokości 100 zł za dobę

Postanowienia Końcowe

 

1. Na teren Ośrodka mają zakaz wjazdu wszelkie pojazdy, które nie posiadają przepustki Organizatora.

2. Organizator nie zapewnia parkingu dla pojazdów Uczestników.

3. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za Obóz bądź części tej opłaty w przypadku niepełnego udziału w Obozie z przyczyn, za które Organizator nie odpowiada.

4. W przypadku wcześniejszego opuszczenia Obozu, Uczestnikowi nie przysługuje żaden zwrot opłaty za obóz. Wcześniejsze opuszczenie obozu przez Uczestnika powinno być wcześniej zgłaszane Organizatorowi.

5. Za wszelkie szkody na terenie Ośrodka odpowiada finansowo Uczestnik który je wyrządził, jeśli taka osoba nie zostanie odnaleziona za szkody odpowiadają wszyscy Uczestnicy. Za wszelkie szkody wyrządzone w domkach odpowiadają finansowo i prawnie Uczestnicy, którzy je zamieszkiwali i zobowiązani są do całkowitego ich naprawienia do czasu zakończenia Obozu wg wskazań kierownika Ośrodka.